Predviđeno vreme za isporuku i ugradnju 3-5 dana

    Ugradnja nije uračunata u cenu uređaja

  Ugradnja na području cele Srbije

Uslovima korišćenja internet prodavnice, sa kojima je kupac dužan da se detaljno upozna pre nego izvrši plaćanje porudžbine, nedvosmisleno su definisana pravila kojih su dužne i u obavezi da se pridržavaju obe strane. U uslovima je detaljno predočeno, korak po korak, koje radnje je kupac dužan preduzeti nakon što izvrši porudžbinu i plaćanje kako bi se ugovoreni posao sproveo i okončao. Da bi kupcu koji je izjavio svoju slobodnu volju prilikom davanja saglasnosti da prihvata uslove, bila otklonjena svaka nedoumica u vezi sa dodatno kreiranim stavkama/dodatnim troškovima, rokovima i eventualnim posledicama koje mogu proizaći, navedene su pojedinačne cene za svaku stavku (proizvod /uslugu), te ne postoje skriveni troškovi, lažni ili obmanjujući sadržaj, odnosno sve relevantne činjenice prikazane su jasno, istinito i transparentno.

Svim navedenim u Uslovima korišćenja/prodaje, isključena je eventualna mogućnost da se ugovorne strane pozivaju na nesaglasnost između volje i izjave volje uvek kada ne žele izvršenje pravnog posla. Između ostalog, određena je i obaveza, da će se komunikacija između dveju ugovornih strana odvijati isključivo putem mejla, što može poslužiti kao validan dokaz u eventualnom sporu ili rešavanju nesuglasica/nesporazuma, odnosno kako bi se isključio svaki vid manipulacije.

Ukoliko bi kod kupca pre izvršene uplate porudžbine/zaključivanja pravnog posla, postojala bilo kakva nedoumica ili su neki delovi ovih uslova korišćenja nejasni, nije dužan da izvrši plaćanje, već može odustati od porudžbine ili se sa prodavcem konsultovati  u cilju otklanjanja navedenih stanja, tek potom izvršiti plaćanje ili trajno odustati od porudžbine (zaključenja pravnog posla bez ikakvih posledica).

Uzimajuću u obzir sve navedeno Uslovima korišćenja/prodaje, obe strane su izričito saglasne sa činjenicom, da se ni jedna strana ne može pozivati na to, da je dovedena u zabludu od druge strane u zaključenom poslu, onda kada strana koja tvrdi da je dovedena u zabludu ne želi da ispuni, izbegava ili nije ispunila svoje obaveze predviđene Uslovima korišćenja/prodaje u naznačenom roku, a koje je prihvatila svojom slobodnom voljom i dala svoju izričitu saglasnost. 

Ugovor se zaključuje elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku.

Ponuda i prihvat ponude daju se elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku.

Elektronska poruka, odnosno elektronski oblik koristi se prilikom zaključenja ugovora, te se takvom ugovoru ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskom obliku.

Pružalac usluga dužan je da obezbedi da tekst ugovora i odredbe opštih uslova poslovanja koje su sastavni deo ugovora zaključenih u elektronskom obliku budu dostupni korisnicima usluga na način koji omogućava njihovo skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje, te se isti prilikom izvršenja porudžbine, kupcu u automatskoj poruci dostavlja zajedno sa ostalim podacima.

Ugovor u elektronskom obliku smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu (u ovom slučaju, kada kupac izvrši porudžbinu, ponuđač u roku od nekoliko trenutaka prima elektronsku poruku koja se smatra izjavom ponuđenog da prihvata ponudu).

Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti.

Kupac/Naručilac usluga je dužan da se pre vršenja porudžbine, odnosno plaćanja iste, detaljno upozna i sa Obaveštenje o odustanaku od ugovora zaključenog na daljinu kao i Uslovi korišćenja/prodaje.

 

O nama

Servis, održavanje i popravka klima uređaja. Rezervni delovi za sve tipove klima uredjaja.

Kontakt

MideaKlime.rs

kontaktirajte nas»

 

 

TOP
Midea klime .